Biedrība “Latvijas Zīdīšanas veicināšanas konsultanu asociācija” ir dibināta 2011. gada 28. martā.

Biedrības mērķi

Biedrības mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, palielinot Latvijā bērnu skaitu, kurus ēdina ar mātes pienu.

Lai īstenotu savu mērķi, Biedrība:
1. veido izpratni par zīdīšanas veicināšanas atbalsta un aizsardzības lomu ģimenēs, sabiedrībā, speciālistu un nozares politikas veidotāju vidū;
2. sadarbojas ar valsts un pašvaldības veselības aprūpes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un speciālistiem ģimenes veselības un zīdīšanas veicināšanā;
3. sadarbojas ar citām līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus Latvijas pieredzes apmaiņai, speciālistu kvalifikācijas celšanai un zīdīšanas veicināšanai, atbalstam un aizsardzībai, iesaistās starptautisko profesionālo biedrību darbā;
4. sniedz informāciju un ieteikumus Latvijas republikas likumdošanas un izpildvaras institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām;
5. veicina dažādu profesiju, specialitāšu un nozaru pārstāvju sadarbību kopīgā mērķa un uzdevumu veikšanai;
6. sagatavo, tulko, izdod informatīvos un izglītojošos materiālus, izveido un uztur elektroniskos informatīvos resursus;
7. piedalās dažādu sabiedrības veselības programmu izstrādē un izpildē;
8. veicina, organizē un izpilda pētījumus zīdīšanas veicināšanas, atbalsta un aizsardzības jomā, kā arī par krūts piena aizstājēju kvalitāti, tirdzniecību un reklāmu;
9. sagatavo zīdīšanas veicināšanas konsultantus un sniedz tiem informatīvo atbalstu;
10. konsultē jaunos vecākus zīdīšanas jautājumos, apmāca topošās māmiņas, sniedz atbalstu vecākiem bērnu kopšanas un audzināšanas jautājumos;
11. veido topošo un jauno māmiņu, vecāku psiholoģiskā atbalsta grupas un sadarbojās ar māšu atbalsta grupām un līdzīgām organizācijām;
12. rūpējās par savu biedru profesionālo sagatavotību, organizē un izpilda tālāk izglītības programmas; organizē konferences, seminārus un citus izglītojošos pasākumus;
13. organizē savu biedru juridisko aizsardzību, kā arī piemēro atbildību profesionālās kompetences trūkuma gadījumā.

LZVKA Statūti
LZVKA zīdīšanas konsultantu ētikas kodekss
LZVKA zīdīšanas konsultantu prakses standarti
LZVKA konsultantu sertifikācijas kārtība
LZVKA Mācību centra ZIDIT.LV nolikums